ધર્મ અભડાઈ જવો એટલે શું? શું કરો તો તમારો ધર્મ અભડાઈ જાય?

‘અભીવ્યક્તી’

શું આપણે ધાર્મીક કટ્ટરતા કે વૈચારીક કટ્ટરતાનો ભોગ બની રહ્યા છીએ? આપણો ધર્મ અભડાઈ ગયો છે અથવા અભડાવી રહ્યા છીએ તે બાબત કટ્ટરતા તરફ ધકેલે છે?

View original post 894 more words