(1) જેટલા સંત એટલા જ પંથ અને (2) અન્ધશ્રદ્ધાની હોળીમાં વહેમનાં છાણાં

‘અભીવ્યક્તી’

દેશમાંથી ગરીબી, મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, અત્યાચાર યુદ્ધના ધોરણે દુર કરવા એ જરાષ્ટ્રધર્મઅનેસાચોમાનવધર્મછે? શું હોળાષ્ટકથી રંગપંચમી સુધી કોઈ પણ શુભકાર્યો થતાં નથી? દીકરીને સાસરે વળાવવી એ અશુભ કાર્ય ગણાય?’ નાનકડાંબે હાસ્યલેખોપ્રસ્તુત છે.

View original post 862 more words