પેન્ગ શુઈલીન

‘અભીવ્યક્તી’

જેની પાસે પુર્ણ શરીર નથી કે પુર્ણ પગ નથી અને ફક્ત 78 સે.મી.ની ઉંચાઈ હોવા છતાં અસીમ અવરોધો પરવીજય મેળવનારપેન્ગ શુઈલીનને તમે આજે મળવાના છો. શું તમેપેન્ગ શુઈલીનના જીવનને જાણ્યા પછી ક્ષુલ્લક બાબત પર રોદણાં રડશો?

View original post 1,680 more words