મને છોકરી પાટુ મારે છે

‘અભીવ્યક્તી’

દેશમાં હજારો–લાખોની સંખ્યામાં થતાં બાળલગ્નોને અટકાવવા માટે કાયદાઓ હોવા છતાં પોલીસ, નેતાઓ, સામાજીક સંસ્થાઓ અને સરકાર શું કરી રહી છે? બાળલગ્નો સાથે વસતીવધારો, સ્વાસ્થ્ય અને વધતી ગરીબીને શું સ્નાનસુતકનો સમ્બન્ધ છે?

View original post 1,180 more words